การขอรับใบรับรองการอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรมทุกท่าน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.  ต้องเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด
2.  ต้องสมัครและชำระเงินก่อนวันอบรมอย่างน้อย 5 วันทำการ
3.  กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการให้ออกใบรับรอง ในช่อง “ ภาษาที่ต้องการให้ออกใบรับรอง ” ในการสมัครผ่านระบบ Online
     3.1  กรณีที่ต้องการขอใบรับรองผ่านการอบรม 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาทต่อ 1 ท่าน
     3.2  หากไม่ได้เลือกภาษาที่ต้องการให้ออกใบรับรองผ่านการอบรม หรือไม่ได้ระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่ขอเป็นภาษาอังกฤษ หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ขอดำเนินการออกเป็นภาษาไทยให้ทุกฉบับ
4.  รับใบรับรองผ่านการอบรม ในวันอบรม
5.  กรณีที่ต้องมีการส่งไปให้ทางไปรษณีย์ ผู้เข้าอบรมต้องเสียค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อใบรับรองการอบรม 1 ฉบับ

 
                                                                                                  

ตัวอย่างใบรับรองการอบรม (ฉบับภาษาไทย)ตัวอย่างใบรับรองการอบรม (ฉบับภาษาอังกฤษ)