โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายขยายตลาดต่างประเทศ  
         
  SMEs Pro-Active  
  Business Matching to The World  
         
  โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  
  เพื่อขยายตลาดต่างประเทศ  
  ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากกระทรวงพาณิชย์  
         
  สมัครก่อน รับสิทธิ์พิจารณาเข้าร่วมโครงการก่อน
รับจำนวนจำกัดในแต่ละกิจกรรม
 
         
  Business Matching Program และงบสนับสนุน  
  1. ร่วมงานแสดงสินค้า / บริการ ในต่างประเทศ  
       ภายใต้ Thailand Pavilion  
       บูธของบริษัท  
      สนับสนุนค่าเช่าพื้นที่เปล่า / ค่าเช่าพื้นที่พร้อมคูหามาตราฐาน (9 ตารางเมตร) ตามจ่ายจริงในวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาท ต่อครั้ง ต่อนิติบุคคล  
         
  2. เจรจาธุรกิจในต่างประเทศ (B to B Business Matching)  
      สนับสนุนค่าที่พักโรงแรม ไม่เกิน 3 คืน และสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด 50% ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อนิติบุคคล
ต่อประเทศ
 
         
  Who Can Join ?  
  1. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
 
         
    กิจการผลิต การจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือ มูลค่าสินทรัพทย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
 
         
    กิจการบริการ การจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือ มูลค่าสินทรัพทย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
 
         
    กิจการค้า การจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือ มูลค่าสินทรัพทย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)
ไม่เกิน 100 ล้านบาท
 
         
  ทั้งนี้ให้ถือจำนวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์  
         
  2. มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 200 ล้านบาท/ปี โดยพิจารณาจากยอดรวมมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีปฏิทิน : มกราคม - ธันวาคม) นับจากปีที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยต้องมีการส่งออกปีใดปีหนึ่งจากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเป็นผู้เสีย ภาษีอากรในรอบปีธุรกิจที่ผ่านมา (ยกเว้นกรณีเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่ต้องมีคุณสมบัติข้อนี้)  
         
  3. เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือเป็นสมาชิก F.T.I. Business Matching หรือเป็นสมาพันธ์ สมาคมการค้า หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าด้านสินค้าและบริการที่มีสมาชิกของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือเป็นสมาชิก F.T.I. Business Matching และได้ผ่านการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
         
  4. ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในการประกอบธุรกิจ  
         
       
 

  ติดต่อสอบถาม / ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  
  คุณเอกพล โทรศัพท์ 02-345-1117, 086-329-1975   คุณอุดม โทรศัพท์ 02-345-1132, 086-329-1976  
  Email : aekaphonc@off.fti.or.th, aekaphon.fti@gmail.com, udomt@off.fti.or.th, udom.fti@gmail.com  
            bmatchingfti@gmail.com  

 


หมายเหตุ : หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะแจ้งกำหนดการ & รายละเอียดกิจกรรม ที่จัดโดยหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ได้รับการสนับสนุน (ถ้ามี) ให้ท่านทราบภายหลัง เมื่อท่านได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-Active แล้ว


Like us on Facebook, Google+, YouTube & Share this page

                   

ทำเนียบสมาชิก F.T.I Matching