ชื่อบริษัท :  บจก. เอ คอมมิวนิเคชั่น ดิเวลลอปเมนท์ (A COMMUNICATION DEVELOPMENT)
ประเภทธุรกิจ : Services
เจรจาธุรกิจกับ BM Member