ชื่อบริษัท :  บจก. มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ (MULTIMEDIA TECHNOLOGY)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.multimedia.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member