ชื่อบริษัท :  บจก. ธเนศพัฒนา (THANES DEVELOPMENT)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.thanesgroup.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member