ชื่อบริษัท :  บจก. สแตรธิจิค เคเทอร์ริ่ง (STRATEGIC CATERING)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.strategiccatering.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member