ชื่อบริษัท :  บจก. เซนนิเมด (ประเทศไทย)
ประเภทธุรกิจ : Other
เจรจาธุรกิจกับ BM Member