ชื่อบริษัท :  บจก. ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติกรุงเทพมหานคร (BANGKOK INTERNATIONAL TRADE & EXHIBITOR CENTRE)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.bitec.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member