ชื่อบริษัท :  บจก. พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี (PZENT TECHNOLOGY)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.pzent.net
เจรจาธุรกิจกับ BM Member