ชื่อบริษัท :  บจก. เฉินโฟรเซ่นฟู้ดส์ (CHEN FROZEN FOODS)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member