ชื่อบริษัท :  บจก. ดี เอส ที
ประเภทธุรกิจ : Chemical
เจรจาธุรกิจกับ BM Member