ชื่อบริษัท :  บจก. วีไอวี อินเตอร์เคม
ประเภทธุรกิจ : Chemical
เว็บไซต์ :   www.vivgroup.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member