ชื่อบริษัท :  บจก. ฟาบริเนท
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.fabrinet.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member