ชื่อบริษัท :  วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน (THE ORGANIC COMMUNITY ENTERPRISE AGARIAN NETWORKS)
ประเภทธุรกิจ : Food and Restaurants
เจรจาธุรกิจกับ BM Member