ชื่อบริษัท :  บจก. ชาโมกข์ (CHAMOKE)
ประเภทธุรกิจ : Herbal
เว็บไซต์ :   www.chamokee.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member