ชื่อบริษัท :  หจก. จิราพรฟู๊ด (JIRAPHON FOOD)
ประเภทธุรกิจ : Food and Restaurants
เว็บไซต์ :   www.bananajirapron.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member