ชื่อบริษัท :  บจก. บางจากกรีนเนท ( BANG CHAK GREEN NET )
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.bangchak.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member