ชื่อบริษัท :  บมจ. ปตท. เคมิคอล (PTT Chemical)
ประเภทธุรกิจ : Chemical
เว็บไซต์ :   www.pttchemgroup.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member