ชื่อบริษัท :  องค์การเภสัชกรรม (Government Pharmaceutical Organization)
ประเภทธุรกิจ : Pharmaceuticals
เว็บไซต์ :   www.intergpomed.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member