ชื่อบริษัท :  บจก. วิจิตราภรณ์รังสี (V.P. RANGSEE INDUSTRY)
ประเภทธุรกิจ : Thailand Iron and Steel
เว็บไซต์ :   www.vprangsee.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member