ชื่อบริษัท :  บจก. บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ประเภทธุรกิจ : Biotech
เว็บไซต์ :   www.mdsyn.com/html_bpe/index.php
เจรจาธุรกิจกับ BM Member