ชื่อบริษัท :  สวนรื่นจิตต์ (RUENJIT)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.ruenjit.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member