ชื่อบริษัท :  บจก. เมทอลแวร์ เมอชันไดรส์
ประเภทธุรกิจ : Thailand Iron and Steel
เว็บไซต์ :   www.metalware.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member