ชื่อบริษัท :  บจก. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ (Berli Jucker Logistics) (BJC)
ประเภทธุรกิจ : Logistics
เว็บไซต์ :   www.bjclogistics.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member