ชื่อบริษัท :  บจก. ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด (SRIFA FROZEN FOOD)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.srifabakery.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member