ชื่อบริษัท :  บจก. บี บี อินเนอร์แวร์
ประเภทธุรกิจ : Garments
เว็บไซต์ :   www.innerwear-migthailand.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member