ชื่อบริษัท :  วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา (โรงงานกล้วยตากบุปผา)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.banana-society.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member