ชื่อบริษัท :  บจก. วี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล (V & P EXPANDED METAL)
ประเภทธุรกิจ : Thailand Iron and Steel
เว็บไซต์ :   www.expand-metal.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member