ชื่อบริษัท :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
(THAILAND SCIENCE PARK)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.sciencepark.or.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member

สวทช.
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาพิเศษ
ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2558

...........................

“มิติใหม่ : กลไกการผลักดันนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์”

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.00-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.) 
ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


กำหนดการและรายละเอียดงาน >

ลงทะเบียนออนไลน์ที่
https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S15008 


 

พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน 
1. ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หัวข้อ “Crowd Funding และกลไกตลาดทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจ” 
 
2. ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
หัวข้อ “มาตรการใหม่ของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจนวัตกรรม” 
 
3. ภก. เชิญพร เต็งอำนวย รองประธานสภาและประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หัวข้อ “ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง” 
 
4. ดร. กฤษณ์ จงสฤษดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด 
หัวข้อ: “ความท้าทายของภาคเอกชนในการนำงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” 
 
รายละเอียดกำหนดการตามไฟล์แนบ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 81855, 71580, 71683, 71684 
e-mail: blc@nstda.or.th