ชื่อบริษัท :  คณะบุคคล บ้านภูมิบูรพา
ประเภทธุรกิจ : Herbal
เจรจาธุรกิจกับ BM Member