ชื่อบริษัท :  บจก. สุรใจ ฟู้ดส์ อินดัสทรี
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member