ชื่อบริษัท :  กลุ่มแปรรูปผลไม้หนองละลอก
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?sme=01104112253&ID=210502
เจรจาธุรกิจกับ BM Member