ชื่อบริษัท :  บจก. อาหารดีเพื่อชีวิต
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member