ชื่อบริษัท :  บจก. ซำ บาย ดี
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member