ชื่อบริษัท :  ร้าน ชัยสุรินทร์ เกษตรแปรรูปไทย
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member