ชื่อบริษัท :  หจก. ชวนชม โฟรเซ่นฟูดส์
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.chuanchom-frozen.com/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member