ชื่อบริษัท :  บจก. ทินแคนอินดัสทรี่
ประเภทธุรกิจ : Thailand Iron and Steel
เว็บไซต์ :   www.tincan.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member