ชื่อบริษัท :  บจก. ยูโรเฟล็กซ์
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member