ชื่อบริษัท :  บจก. เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.gec.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member