ชื่อบริษัท :  บจก. เมล่อนดิส คอร์ปอเรชั่น (MELONDISC CORPORATION)
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.melondisc.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member