ชื่อบริษัท :  บจก. พรีมา อินเตอร์บิส
ประเภทธุรกิจ : Other
เจรจาธุรกิจกับ BM Member