ชื่อบริษัท :  วิสาหกิจชุมชนฟ้าสยาม
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member