ชื่อบริษัท :  บจก. ขนมแม่ยิ่ง
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.smethai.com/shop/kanommaeying/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member