ชื่อบริษัท :  ศูนย์เพาะบ่มวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (CENTER FOR INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.ubi.ru.ac.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member