ชื่อบริษัท :  บจก. เบอรี่แลนด์
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member