ชื่อบริษัท :  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรธาราโรม่า
ประเภทธุรกิจ : Herbal
เจรจาธุรกิจกับ BM Member