ชื่อบริษัท :  บายไทย
ประเภทธุรกิจ : Herbal
เจรจาธุรกิจกับ BM Member