ชื่อบริษัท :  บจก. ยุทธพิทักษ์รัฐ
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เจรจาธุรกิจกับ BM Member