ชื่อบริษัท :  บจก. เวิลด์ ซายน์ อินเตอร์เทรด
ประเภทธุรกิจ : Logistics
เจรจาธุรกิจกับ BM Member