ชื่อบริษัท :  บจก. เอ็กเซ็ปชันนอล ฟู้ดเทค
(EXCEPTIONAL FOODTECH CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Pharmaceuticals
เว็บไซต์ :   www.kachana-thai.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member